Privacy policy

PRIVĀTUMA POLITIKA.
Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likums, OP numurs: 2018/132.1, pieņemts: 21.06.2018; stājas spēkā: 05.07.2018; publicēts: “Latvijas Vēstnesis”, 132 (6218), 04.07.2018, un citi piemērojamie tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā.

Jūsu datu pārzinis
Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi ir SIA “Tonus Elast” reģistrācijas numurs: 40003264768, juridiskā adrese: Pilskalni, Nicas pagasts, Nicas novads, LV-3473, Latvia, (turpmāk tekstā – Tonus Elast vai Pārzinis).

Pārziņa darbiniekiem, kuriem ir pieeja personu identificējošai informācijai, tiek pieprasīta šīs informācijas aizsardzības nodrošināšana saskaņā ar šo privātuma politiku, piemēram, neizmantot informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu, kas ir nepieciešami klientam, sniegšanai un Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai.
Pārziņa  vāktie un izmantotie dati
Jūsu dati tiek apstrādāti sekojošiem mērķiem:
• līgumsaistību izpildei;
• personalizēt Jūsu piekļuvi sistēmai;
• ļaut atbildēt uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju;
• sagatavot statistiku par interneta vietnes lietošanu;
• sniegt atbilstošus pakalpojumus;
• atjaunināt uz abonēšanu pamatotus pakalpojumus;
• nodrošināt klientu atbalstu (mēs varam arī apkopot papildu informāciju, lai pētītu un sniegtu atbildes uz jautājumiem);
• analizētu mūsu klientu raksturlielumus, lai izprastu klienta un tirgus vajadzības, lai izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī mārketinga komunikācijas vajadzībām;
• aktuālās informācijas nosūtīšanai reģistrētajiem saņēmējiem.

Pārzinis, tā darbinieki un darbuzņēmēji, datus lietos tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.
Jūs varat abonēt e-pasta ziņojumus Pārziņa tīmekļa vietnē www.tonuselast.com veidlapā ierakstot savu kontaktinformāciju (vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese, uzņēmuma nosaukums, ieņemamais amats).
Kad Jūs abonējat jaunākās ziņas tīmekļa vietnē www.tonuselast.com , Pārzinis var lūgt papildu informāciju no Jums: vēlamā valoda, informācijas veids, ko Jūs labprātāk saņemtu, papildus datus kuros Jūs esat ieinteresēts u.tml..
Tonus Elast arī vāc Jūsu uzņēmuma kontaktinformāciju, kad Jūs iedodat savu vizītkarti tikšanās vai pasākumu laikā vai kad Jūs sniedzat kontaktinformāciju, lai reģistrētos Tonus Elast organizētajiem pasākumiem.
Tonus Elast sūta mārketinga informāciju tikai pa e-pastu. Tiklīdz tiek nosūtīta ziņa, Pārzinis var vākt statistikas datus par to, ko Jūs darāt ar šo ziņu, proti, vai Jūs atverat šo ziņu, nospiežat uz saitēm, kādu ierīci Jūs izmantojat un kādas ir tās tehniskās īpašības. To Pārzinis dara, sekojot saglabātajai informācijai par Jūsu piekļuvi www.tonuselast.com tīmekļa vietnei vai ar sīkdatņu palīdzību (ja Jūs piekrītat).
Gadījumos, kad Jūs brīvprātīgi iedodat uzņēmuma kontaktinformāciju, Tonus Elast var nosūtīt mārketinga ziņas, lai varētu īstenot savas tiesiskās intereses uzturēt biznesa attiecības ar Jums vai Jūsu pārstāvētajām sabiedrībām.

Datu subjekta tiesības.
Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot tiesību principu -“tikt aizmirstam”).

Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti,  ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:
• lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
• lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;
• lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
• arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.

Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:
• Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;
• apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
• Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
• Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.
Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraugošajai iestādei.

Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:
• rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml.), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;
• elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.
• izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņem šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt  tā pieprasījumu.

Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:
• pārliecinās par personas identitāti;
• izvērtē pieprasījumu, ja:
• var nodrošināt pieprasījumu, tad Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt datu kopiju vai pieprasīto informāciju.
• ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam papildus informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju, kuros Datu subjekts ir identificējams.
• informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējamam, tad Pārzinis var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.

Personas datu aizsardzības īstenošanas pasākumi.
Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmanojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).

Datu uzglabāšanas laiks.
Pārzinis izmanto personas datus atbilstoši datu apstrādes mērķim tam nepieciešamo laiku, taču informācija par Jūsu uzņēmumu un tā darbību tiks glabāta un apstrādāta, kamēr vien Jūsu pārstāvētā organizācija izmanto Pārziņa pakalpojumus vai ir spēkā jūsu pieteikums uz informācijas saņemšanas pakalpojumu vai mārketinga ziņām. Tomēr Pārzinis pēc labākajām iespējām cenšas nodrošināt, lai personas dati regulāri tiek aktualizēti un atjaunoti un nevajadzīgie dati tiek dzēsti vai samazināts to apjoms.
Personas dati, kas tiek izmantoti jaunāko ziņu sūtīšanai, tiek glabāti un apstrādāti šim nolūkam, līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu atkarībā no situācijas.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien normatīvais akts, piemēram, likums par arhīvu, neuzliks par pienākumu glabāt.
Sīkdatnes
Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni. Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu darbības un izvēli (piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles) pēc laika, lai Jums nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Jūs atgriežaties vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu Jūsu IP adreses un pārlūkošanas informāciju, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes vai laiku, ko Jūs pavadījāt katrā lapā, un ļautu tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu sistēmu un izvēli.

Citas sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi tīmekļa vietnes datplūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar tīmekļa vietni. Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu apmeklētāju pieredzi.

Mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nenes atbildību.

Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē tikai tad, ja Jūs piekrītat (ja vien sīkdatnes nav vajadzīgas tīmekļa vietnes tehniskai funkcionēšanai). Tomēr jāņem vērā, ka, ja Jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.

Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā Jums ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Jūs apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.
Jūs varat piekrist vai atteikties no sīkdatņu izmantošanas šajā vietnē, izvēloties kādu no šādām iespējām: es piekrītu sīkdatņu lietošanai vai es nepiekrītu sīkdatņu lietošanai (*).
*Jūs varat atteikties tikai no pastāvīgo sīkdatņu izmantošanas, kas nav obligāti nepieciešamas mājas lapas funkcionālai lietošanai.
Šīs politikas atjauninājumi
Mēs periodiski varam atjaunot šo politiku. Mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem tīmekļa vietnē vienmēr pieejama atjaunota privātuma politika.